Energie en duurzaamheid
Close

Het ruimtelijk beleid is – op hoofdlijnen – onderverdeeld in 9 thema’s, hierboven vormgegeven in bollen. Wanneer je op een bol klikt, wordt de bol vergroot en komen de belangrijkste kenmerken van dit thema in beeld. Onder het bollenschema zie je dan de toelichting op die kenmerken en de downloadlinks van de betreffende beleidsstukken.

Passende woningen voor alle Apeldoorners

We willen zorgen voor een betaalbare, voldoende beschikbare en kwalitatief goede woningvoorraad voor Apeldoorn. Op het gebied van wonen heeft Apeldoorn drie opgaven:

 1. Er moeten voldoende woningen zijn voor kwetsbare huishoudens op de woningmarkt
 2. We maken afspraken en bieden ondersteuning bij initiatieven om de aantrekkelijkheid van de woningvoorraad op peil te houden.
 3. Het sturen op nieuwbouw in een markmeesterrol
Woonagenda Apeldoorn (2014 - 2018) (PDF - 4 MB)

Trots op ruimtelijke kwaliteit: landschap, parken, lanen, beken, sprengen, dorpen en wijken

Apeldoorn is prachtig gelegen in het landschap en herkenbaar door zijn weelderige parken, lanen, beken en sprengen. Een stad die trots is op zijn erfgoed. Een goede ruimtelijke kwaliteit maakt Apeldoorn aantrekkelijk voor bewoners, bezoekers en bedrijven. De gemeente wil dit graag op peil houden. Dat doen we samen: over de grote structuren gaat de gemeente; in de directe woonomgeving bepalen burgers en ondernemers het merendeels zelf.

Apeldoornse Kookboeken (2012, 2014)

Welstandsnota (boek 1) (2017) (PDF - 2 MB) Welstandsnota (boek 2) (2017) (PDF - 3 MB)

Stad voor ondernemers

Er moet in Apeldoorn goed kunnen worden gewerkt. Daarvoor zijn kwalitatief goede werklocaties nodig, zoals bedrijventerreinen, kantoren, winkels en recreatie. We willen kantoren aanbieden voor verschillende type kantoren. De vraag naar kantoren en het aanbod van kantoren willen we dichter bij elkaar brengen. Ook willen we duurzaam gebruik maken van de ruimtes die er al zijn.

Bedrijven die al in Apeldoorn zijn gevestigd willen we vasthouden en helpen om te groeien. Dit kan bijvoorbeeld door het aantrekken van de (juiste) werknemers.

We willen Apeldoorn als ondernemende stad versterken. Dit doen we onder meer door vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar aan te laten sluiten. We willen de juiste werknemers aantrekken en groeien naar 100.000 arbeidsplaatsen in 2020.

We willen de groei van bedrijven stimuleren. De belangrijkste sectoren zijn: IT, zorg, vrijetijdssector, maakindustrie/cleantech en logistiek. We helpen bedrijven in deze sectoren om nieuwe (technologische) oplossingen te ontwikkelen.

Koersdocument kantorenmarkt (2014) (PDF - 123 KB) Citymarketing Apeldoorn (2014) (PDF - 1 MB) Programma ondernemende stad (2014) (PDF - 3 MB) De levendige stad, evenementenbeleid Apeldoorn (2015) (PDF - 1 MB) Welkom in Apeldoorn (2014) (PDF - 682 KB) Detailhandelsvisie (2013) (PDF - 1.002 KB)

Levendige, plezierige, sociale omgeving

Apeldoorn moet voor inwoners een levendige, plezierige en sociale omgeving zijn. Jonge bewoners, starters en jonge gezinnen willen we vasthouden en aantrekken. Dit doen we door regelmatig evenementen een plek te geven in Apeldoorn.

De levendige stad, evenementenbeleid Apeldoorn (2015) (PDF - 1 MB) Citymarketing Apeldoorn (2014) (PDF - 1 MB)

Winkels op loopafstand

De binnenstad is belangrijk. Het moet een fijne plek zijn om te zijn. We proberen leegstand op te lossen en helpen mee met plannen voor transformatie. Zo geven we ruimte aan tijdelijke en nieuwe initiatieven.

Vrijwel alle inwoners kunnen op loopafstand boodschappen doen. Winkels zitten dicht bij elkaar. Dat willen we graag zo houden.

Veel van de Apeldoornse dorpen beschikken over genoeg voorzieningen, zoals winkels. Dat willen we graag zo houden. Ook komen er veel toeristen naar de dorpen, waardoor er ook extra inkomsten zijn. Daardoor is er in de dorpen vaak  een goed aanbod van verschillende winkels, beter dan in andere dorpen in Nederland. Ook evenementen  zorgen voor meer bezoekers en toeristen en kunnen Apeldoorn levendig houden.

Detailhandelsvisie (2013) (PDF - 1.002 KB) Welkom in Apeldoorn (2014) (PDF - 682 KB)

Toeristisch aantrekkelijk

We willen dat de Veluwe het sterkste toeristische gebied van Nederland wordt. Het imago van de Veluwe als toeristisch product kan nog sterker. Apeldoorn zal als de grootste gemeente op de Veluwe hieraan stevig moeten bijdragen. We willen dat er toeristen naar Apeldoorn (blijven) komen.

We zorgen onder andere voor een aantrekkelijke binnenstad. Daarmee hopen we bezoekers vast te houden en aan te trekken. Bezoekers zorgen immers voor extra inkomsten.

Ook willen we regelmatig evenementen laten organiseren.

De levendige stad, evenementenbeleid Apeldoorn (2015) (PDF - 1 MB) Welkom in Apeldoorn (2014) (PDF - 682 KB) Citymarketing Apeldoorn (2014) (PDF - 1 MB)

Eigen energie duurzaam opwekken

Apeldoorn beoogt op termijn energieneutraal te worden. Dit betekent dat op jaarbasis evenveel duurzame energie wordt opgewekt als aan energie wordt gebruikt.

We gaan de energietransitie versnellen en we willen daarbij substantieel sneller gaan dan de landelijke trend. Concreet betekent dit dat we in 2030 koersen op het percentage energieneutraliteit van circa 28% en dat we over drie decennia vrijwel energieneutraal zijn. Het basisjaar voor deze cijfers is 2014.

De aandacht gaat als eerst uit naar: besparing en opwekking in en op woningen en andere gebouwen, industrie, MKB en landbouw, de transformatie in de mobiliteit, de grootschalige duurzame energie opwekking

Hiervoor zijn de volgende condities gecreëerd:

 • We stimuleren onze (maatschappelijke) partners en externe partijen om initiatieven en projecten te ontplooien en ontplooien deze ook zelf
 • We zetten (financiële) middelen in om zaken in gang te zetten of aan te jagen
 • We initiëren, nemen deel aan of ondersteunen initiatieven die:
  • in potentie een bijdrage leveren aan de energietransitie
  • goede opschalingspotentie en een goede slagingskans hebben
  • op termijn de energietransitie kunnen versnellen en/of maatschappelijke kosten kunnen verlagen. Daarmee creëren we een innovatieve (leer)omgeving die ook bijdraagt aan de concurrentiekracht van het (lokale)bedrijfsleven en de werkgelegenheid
 • We gaan gebiedsgericht en programmatisch aan de slag
 • De aanpak is lokaal gericht waarbij we, als het nuttig en nodig is, aansluiten bij regionale, landelijke of Europese ontwikkelingen.
Apeldoorn Energieneutraal (uitvoeringsagenda energietransitie 2017 - 2020) (PDF - 1 MB)

Optimale voorzieningen voor cultuur

Een goed cultureel aanbod maakt Apeldoorn levendig en aantrekkelijk. De gemeente helpt organisaties en inwoners om dit aanbod mogelijk te maken.

We willen voldoende voorzieningen voor cultuur die ook goed worden benut door inwoners. Daarom moeten er betere voorwaarden komen voor cultureel ondernemerschap. Het is belangrijk dat we blijven investeren in de activiteiten en cultureel vastgoed, zodat Apeldoorn ook in de toekomst genoeg cultuur kan bieden.

We willen een  cultureel aanbod dat aansluit bij de wensen van bedrijven, bezoekers en bewoners. Daarom bieden we in het nieuwe cultuurbeleid de juiste voorwaarden voor (product-)vernieuwing. Ook geven we ruimte voor nieuwe ideeën en maken we het aanbod zoveel mogelijk op maat voor verschillende doelgroepen.

Inwoners en toeristen moeten gebruik willen en kunnen maken van cultuur. Zo moeten culturele activiteiten bijvoorbeeld betaalbaar zijn. Ook willen we door onder andere cultuureducatie allerlei mensen laten kennismaken met cultuur.

Cultuurnota 2017-2020 (deel 1) (PDF - 10 MB) Cultuurnota 2017-2020 (deel 2) (PDF - 7 MB)

Behoud door ontwikkeling

Door ontwikkelingen, zoals de aanleg van een woonwijk of een weg, veranderen landschap, stad en dorpen voortdurend. Deze nieuwe ingrepen voegen een nieuw hoofdstuk toe aan de geschiedenis van Apeldoorn en bepalen daarmee de identiteit. Erfgoed vinden we belangrijk bij ruimtelijke plannen.

Cultuurhistorie is bij uitstek richtinggevend en inspirerend voor nieuwe ontwikkelingen. Het stimuleert creativiteit en het zorgt ervoor dat oud en nieuw met elkaar in verbinding worden gebracht. Hierdoor ontstaat een herkenbaar Apeldoorn, waar mensen prettig wonen en werken.

I-cultuur (2006) (PDF - 9 MB) Archeologische beleidskaart (2015) deel 1 (PDF - 9 MB) Archeologische beleidskaart (2015) deel 2 (PDF - 2 MB)

Behoud van erfgoed

Om de Apeldoornse topcollectie (bovengronds en ondergronds) in stand te houden, is goed onderhoud noodzakelijk. Voor sommige objecten is eerst een grootschalige restauratie nodig voordat er een onderhoudsplan wordt opgesteld.

Op de  monumentenlijst staan de topstukken van Apeldoorn. Deze lijst is zorgvuldig opgesteld: er staan monumenten op uit de lokale ontwikkelingsgeschiedenis. Deze monumenten en archeologische en cultuurhistorische waarden zijn zodoende een kapitale erfenis.

I-cultuur (2006) (PDF - 9 MB) Archeologische beleidskaart (deel 1) (PDF - 9 MB) Archeologische beleidskaart (deel 2) (PDF - 2 MB)

Betekenis geven aan eigen omgeving en binnenstad

Door bewoners kennis te laten maken met de ontwikkelingsgeschiedenis van hun eigen omgeving krijgt dat vreemde straatje, dat oude huis, of die dikke boom betekenis. Als mensen binding voelen met hun leefomgeving ontstaat er een gevoel van veiligheid en trots. Kennis van de leefomgeving helpt de identiteit van een dorp of wijk te benoemen en te benutten. Door deze informatie uit te dragen is het mogelijk te werken aan het geheugen van de stad.

De beleving van een herkenbare historische identiteit is van belang voor een toekomstbestendige binnenstad en voor de toeristische aantrekkelijkheid van de gemeente. We willen erfgoed nog beter voor het voetlicht brengen. Dit doen we met behulp van de monumentensubsidies, gevelfonds, informatievoorziening en zichtbaarheid van archeologische monumenten.

I-cultuur (2006) (PDF - 9 MB)

Een duurzaam en toekomstbestendig beheer van de openbare ruimte met veel aandacht voor kwaliteit

Iedere bewoner van Apeldoorn gebruikt de openbare ruimte. Eigenlijk is het vanzelfsprekend dat die ruimte voldoet aan waar het voor bedoeld is: je veilig en aantrekkelijk kunnen verplaatsen, ontspannen en vermaken. Om dit zo te kunnen houden zet de gemeente dagelijks veel mensen en middelen in die werken aan het mooi, netjes en veilig houden van de openbare ruimte met een goed functionerend wegennet en verlichting, waterafvoer via het riool en de bodem, goed functionerende publiek gebouwen en sportfaciliteiten, mooi openbaar groen, natuur en erfgoed . Dit is het belangrijke kapitaal van onze gemeente. We zorgen daarmee voor een betrouwbare, veilige en comfortabele openbare ruimte. Een ruimte waarin deze gemeentelijke kapitaalgoederen voortdurend voldoen aan de eisen van de bewoners.

Fietsstad

Apeldoorn wil een aantrekkelijk stad zijn voor gezinnen. We vinden het belangrijk dat iedereen zich veilig kan verplaatsen en er sprake is van een bereikbare, leefbare en aantrekkelijke (binnen)stad. Fietsen is goed voor de gezondheid en niet schadelijk voor het milieu. Daarom willen we fietsen en het gebruik van openbaar vervoer graag bevorderen.

We willen dat bezoekers voor hun laatste deel van hun reis op de fiets stappen. Op multifunctionele transferia kan worden geparkeerd en moeten fietsen beschikbaar zijn. De transferia kunnen ook gebruikt worden als startpunt voor een bezoek aan de binnenstad, een bezoek aan één van de attracties of als startpunt voor een fietstocht door de Veluwe. Een leenfietsensysteem biedt hiervoor mogelijkheden.

Veilig fietsen is belangrijk. Daarom willen we onder andere fietspaden verbreden, obstakels verwijderen en oversteeklocaties veilig inrichten.

Verkeersvisie (2016) (PDF - 3 MB)

Efficiënt openbaar vervoer, afgestemd op reizigerswensen

Het openbaar vervoer is belangrijk in Apeldoorn. Dagelijks komen veel reizigers met de trein of met de
regionale bus in Apeldoorn aan en vervolgen hun reis met een (trein)taxi, stadsbus, regionale bus of fiets of gaan lopend verder. Onder de dagelijkse reizigers bevinden zich vooral forenzen, scholieren en ouderen. We willen onder andere een nieuw ov-netwerk ontwikkelen dat duurzaam is en OV-knooppunten versterken. Ook vinden we het belangrijk dat de fiets en het openbaar vervoer goed op elkaar aansluiten.

Verkeersvisie (2016) (PDF - 3 MB)

Bereikbaar en veilig

We vinden bereikbaarheid van Apeldoorn en de verkeersveiligheid erg belangrijk. Zo willen we onder andere de hoofdwegen beter herkenbaar maken en de doorstroming op de hoofdwegen verbeteren, zodat niet onnodig door woongebieden wordt gereden. De kans op ongevallen willen we verkleinen. Ook willen we graag  informatie verstrekken over parkeerplekken en drukte op wegen.

Dagelijks reizen 40.000 forenzen vanuit de regio naar Apeldoorn. Het grootste deel van hen komt met de auto en werkt in de werkgebieden aan de rand van de stad. Winkels, kantoren en bedrijven moeten goed bereikbaar zijn. Bij bedrijventerreinen die aan randen van de stad liggen, willen we dat openbaar vervoer en de fiets naast de auto een belangrijke rol spelen.

Apeldoorn wil aantrekkelijk zijn voor toeristen. De attractieparken, zoals De Apenheul en Koningin Julianatoren, moeten goed bereikbaar zijn. Als er evenementen zijn, moet de stad ook bij piekdrukte goed te bereiken zijn voor de bezoekers van deze parken, zonder dat dat voor bewoners grote overlast oplevert.

Het is belangrijk dat er voldoende parkeerplaatsen zijn. Er wordt zorgvuldig omgegaan met het aantal parkeerplaatsen die ten koste gaan van groen en openbare ruimte. De klant moet makkelijker zicht krijgen op de beschikbaarheid en de betaalbaarheid van parkeerplaatsen. Daarnaast is het belangrijk dat er bij nieuwe plannen gewerkt wordt met een passende parkeernorm.

Verkeersvisie (2016) (PDF - 3 MB) Parkeernota (2004) (PDF - 2 MB)

Duurzaam vervoer

Fossiele brandstoffen raken op. Daarom moet er meer gebruik worden gemaakt van elektriciteit en waterstof als brandstof. Hierin spelen vooral de marktontwikkelingen een rol, maar Apeldoorn werkt mee aan deze transitie door alternatieve vormen van vervoer (bijvoorbeeld elektrisch vervoer) te stimuleren.

Verkeersvisie (2016) (PDF - 3 MB)

Zorg voor riolering en (grond)water

Perceeleigenaren hebben een eigen verantwoordelijkheid om het hemel- en grondwater op eigen terrein doelmatig op te vangen en te verwerken, voor zover dit lokaal zo geregeld is.
De gemeente is verantwoordelijk voor het waterbeheer in de openbare ruimte. De gemeente heeft hierbij de zorg voor;

 • Het inzamelen en transporteren van stedelijk afvalwater naar de rioolwaterzuivering;
 • Het verwerken van hemelwater op openbaar terrein en vaak ook particulier terrein;
 • Het voorkomen van structureel nadelige gevolgen van hoge grondwaterstanden.

Het rioolstelsel is het grootste instrument om deze wettelijke taken uit te voeren. Primair gaat het hierbij om het beschermen van de volksgezondheid door het voorkomen van contact met afvalwater.

Tegenwoordig wordt voor het verwerken van het regenwater steeds meer de openbare ruimte en de bodem ingezet om water op te vangen en geleidelijk als grondwater af te voeren. Dit voorkomt schade en overlast bij hevige regenbuien, zorgt voor een betere waterkwaliteit en minder schoon regenwater naar de zuivering en leidt tot minder verdroging. Dit is nodig om effectief te kunnen inspelen op de gevolgen van klimaatverandering.

Gemeentelijk Rioleringsplan 2016-2020 Apeldoorn Waterproof (2015) (PDF - 5 MB)

Gebiedsgerichte aanpak van grondwater

Op de hogere gronden van de Veluwe valt gemiddeld de meeste regen van Nederland. Het regenwater infiltreert in de bodem en stroomt via de ondergrond van hoog naar laag onder de stad door. Het grondwater kwelt deels in sprengkoppen en beken op en stroomt het IJsseldal in. De sprengen zijn vanaf de middeleeuwen kunstmatig aangelegd om de watermolens aan te drijven. Het (grond)water is van belang gebleven voor de industriële productie processen (bv papierindustrie). Dit gebruik van grondwater en bodem-verontreinigende activiteiten door de industrie hebben op veel plekken in de stad geleid tot een verstoorde waterhuishouding en uitgebreide bodem- en grondwaterverontreiniging. Om de grondwaterkwaliteit in combinatie diverse grondwaterbelangen in Apeldoorn te verbeteren is voor een gebiedsgerichte aanpak gekozen. Met deze integrale aanpak wordt het verontreinigd grondwater schoongemaakt of beheert zodat er geen risico’s ontstaan bij het gebruik van het grondwater bijvoorbeeld als beregeningswater in moestuinen, drinkwater of voor de opslag van energie (koude en warmte) in de bodem.

Gebiedsgericht grondwaterbeheer plan Apeldoorn (PDF - 6 MB) Flyer gebiedsgericht grondwaterbeheer (PDF - 283 KB)

Het bodem- en watersysteem duurzaam gebruiken

Onder Apeldoorn ligt een stevige ondergrond waarop we veilig kunnen bouwen. De ondergrond herbergt meer kwaliteiten die kansen bieden om Apeldoorn duurzamer en leefbaarder te maken. Kraanwater voor uw koffie of thee, graan voor uw boterham, vruchtbare grond voor uw moestuin, bodemenergie door opslag van warmte zijn allemaal afhankelijk van een goed functionerende ondergrond. Echter dit is allemaal niet vanzelfsprekend, daar is een goed beheer en verantwoord gebruik voor nodig. Het is belangrijk dat de gemeente samen met haar bewoners zorgvuldig omgaat met haar ondergrondse natuurlijk kapitaal.

Video: Een beeld van de ruimte onder onze voeten

Apeldoorn “Doorgrond”, het verdiept ruimtelijk beleid (juni 2014) (PDF - 8 MB)

Afval hergebruiken

We willen in huis en bedrijf een betere scheiding van afval realiseren en de hoeveelheid restafval verminderen. Vanaf 2025 hebben we nog maar 30 kilo restafval per persoon per jaar. De reductie huishoudelijk afval gaat leiden tot een sterke vermeerdering van hergebruik grondstoffen. Dit bereiken we door:

 • Het omgekeerd inzamelen: gescheiden afval wordt opgehaald, restafval moet men zelf brengen
 • Mensen met een zorgindicatie te helpen om mee te kunnen doen aan een maximale afvalscheiding
 • Grofvuil vaker en in groter hoeveelheden laten aanbieden
 • Een afvalvrij-app te introduceren waar je in één oogopslag kan zien waar je met het gescheiden afval, of beter gezegd de hernieuwbare grondstoffen heen kunt
 • Een speciale recycle-adviseur aan te stellen die tips en trucs geeft
 • Lokale initiatieven met een circulaire bedrijvigheid sterk aan te moedigen
 • Samen met bewoners en bedrijven te blijven nadenken over bijvoorbeeld een slimme oplossing voor keukenafval
Afvalplan 2017 Recycleservice 2025 (2017) (PDF - 2 MB)

Acceptabel verkeersgeluid

Uit oogpunt van gezondheid en leefbaarheid heeft de gemeente Apeldoorn gekozen voor een maximum aan geluidbelasting door wegverkeergeluid. Dit houdt in dat na onderzoek en overschrijding maatregelen worden getroffen. De maatregelen die worden toegepast om geluidhinder te zijn beperken zijn:

 • De toepassing van stil asfalt
 • De maximumsnelheid op relevante wegen extra verlagen van 50 km/uur naar 30 km/uur
 • Het bevorderen van elektrisch rijden
Beleidsregel Hogere Grenswaarde Apeldoorn (PDF - 155 KB) Actieplan omgevingslawaai 2013-2018 (PDF - 3 MB)

Geluid: levendig èn leefbaar

Bewoners kunnen geluidoverlast ervaren van cafés, danscafés en discotheken waarbij standaard geen sprake is van een achtergrondmuziek. De gemeente Apeldoorn kent een relatief jonge geschiedenis als het gaat om de ontwikkeling van horeca en in het bijzonder uitgaansgelegenheden voor een jongere doelgroep. Met de opkomst van de horeca in de binnenstad van Apeldoorn en specifiek op en rond het Caterplein is ook de geluidoverlast toegenomen. De leefbaarheid van de binnenstad staat onder druk. Door verplichte milieumelding met akoestisch onderzoek voor horecaondernemingen en organisatoren van evenementen zorgt voor een goede balans tussen levendigheid en leefbaarheid in de stad.

Nota Geluidhinder en harde horeca (juni 2013) (PDF - 694 KB)

Milieurisicobronnen afschermen

Nieuwe bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen worden alleen nog toegestaan op de grote industrieterreinen, met uitzondering van propaantanks in het buitengebied. Op een natuurlijk moment zal in een bestemmingsplan het externe risico worden geminimaliseerd en/of een ruimtelijke scheiding tussen risicobronnen en kwetsbare objecten geborgd worden.

Nota milieu-veiligheid Apeldoorn (Externe veiligheid) (PDF - 2 MB)

Goede bodem om op te bouwen en te leven

De gemeente Apeldoorn heeft ten behoeve van toepassing en hergebruik van licht verontreinigde grond (in het kader van het Besluit bodemkwaliteit) beleid opgesteld dat is vastgelegd in bodemkwaliteitskaarten en een bodembeheerplan.

Besluit bodemkwaliteit (PDF - 76 KB)

Het groen in de parken en langs de lanen en de beken staat er gezond en fris bij; alles fleurt en geurt

De aanleg van groene plekken, waterpartijen, speelplekken en routes door een mooie groene omgeving nodigen uit tot bewegen dichtbij de eigen woonomgeving en draagt bij aan een betere gezondheid, een comfortabele leefomgeving en trekt toerisme. Planten, bomen en water geven Apeldoorn en haar omgeving een Veluwse identiteit. Het maakt Apeldoorn tot een ideale woonstad in een toeristische omgeving. Maar groen geeft ook de nodige verkoeling op steeds meer toenemende hete dagen. En het helpt ook om de enorme hoeveelheden hemelwater bij grote stortbuien beter op te vangen, in afvoer te vertragen en zo beter naar de bodem te geleiden. Dit vocht maakt de bodem ook weer vitaler voor alle flora en fauna die op of in die bodem leeft (zie ook beleid Bodem en Water).

Om dit doel te realiseren, werken we aan de volgende subdoelen:

 • Een uitgebreid netwerk van groen en beken (Programma Beekherstel met goede verbindingen tussen stad en landschap, Programma Stadsranden/Groene Mal)
 • Meer en betere groenvoorziening gekoppeld aan herstel van beken en waterpartijen in de binnenstad
 • Zorgdragen voor voldoende groene en schaduwrijke speelruimte in de directe woonomgeving
 • Nemen van maatregelen die ons voorbereiden op klimaatverandering met veel frequentere heftige regenbuien afgewisseld met langere hete en drogere perioden
Kadernota beheer openbare ruimte (2009) (PDF - 3 MB) Groene Mal/Groene Koers (2002) (PDF - 4 MB) Programma Stadsranden/Groene Mal (PDF - 884 KB) Werken aan water, Apeldoorns waterplan 2005 - 2015 (PDF - 4 MB)

Zorg voor dierenwelzijn en voor onze natuur met een groot rijkdom aan soorten

Om dit doel te realiseren werken we aan de volgende subdoelen:

 • Opstellen natuurgids: ecologie en biodiversiteit
 • Uitvoering initiatiefnota en wettelijke taken dierenwelzijn
 • Regievoering gemeentelijke kinderboerderijen (educatiecentrum voor ecologie en biodiversiteit)
 • Dierenwelzijn
Kadernota beheer openbare ruimte (2009) (PDF - 3 MB) Notitie begraafplaatsen (PDF - 6 MB) Raadsnotitie dierenwelzijn (PDF - 871 KB)