Nieuws overzicht

Toekomstcafé voor jongeren

25 september 2018

Op dinsdag 25 september gaven de jongeren van Apeldoorn, in ACEC, hun visie op de toekomst van Apeldoorn.

De jongeren waren ondervertegenwoordigd bij de toekomstgesprekken. Om ook hun stem te horen over de toekomst van Apeldoorn, is een enquête onder jongeren uitgezet en een Toekomstcafé voor deze doelgroep georganiseerd.
Tijdens het Toekomstcafé voerden de jongeren het debat over de toekomst van Apeldoorn aan de hand van 4 verhalen. Kiezen we voor de gezonde stad, de hoge en droge stad, de stad als energiehub of voor de groene woonstad (www.apeldoorn2030.nl? Aan de hand van deze vier verhalen kwamen uiteenlopende thema’s ter sprake. Ook bij dit Toekomstcafé legden jongeren hun eigen accenten als het gaat om de toekomst van Apeldoorn, maar bleek de rode draad vergelijkbaar met de andere toekomstgesprekken.

Identiteit van Apeldoorn

Volgens de jongeren mag het echt wel wat bruisender in de stad! Ze zijn enthousiast over de grote evenementen en vragen om flexibilisering van de regels, bijvoorbeeld als het gaat om geluid. Ze zouden graag zien dat Apeldoorn zich meer tot een studentenstad ontwikkelt. Hiervoor is een eigen universiteit niet noodzakelijk. Wel kan er meer samengewerkt worden met universiteiten en kenniscentra. Dit vraagt volgens hen echter wel om een stevige impuls voor het aanbod in horeca en andere voorzieningen. Ook vernieuwing van het culturele aanbod is volgens hen gewenst, bijvoorbeeld door meer in te zetten op kunst, zoals street art, en andere muziekstromingen, zoals hiphop. Op creatief vlak kan de gemeente de kwaliteiten van jongeren meer benutten. Daarvoor ontbreken volgens hen nu de voorzieningen. Sinds de fusie van Gigant en Markant is er diversiteit verloren gegaan. Door bezuinigen is cultuur vaak te duur en is het aanbod te beperkt. Hetzelfde ervaren zij op het gebied van de breedtesport.

“Flexibiliseer de regels voor evenementen! Ga voor een bruisend Apeldoorn!”

De jongeren wijzen er ook op dat de fysieke kwaliteit van de stad en de dorpen heel belangrijk is. Bouw dat uit en behoud wat mogelijk is, is hun devies. Het zijn juist de verschillen tussen wijken en dorpen die keuzemogelijkheden geven. Het groen is daarbij een vaste verbindende waarde. De aantrekkelijkheid van de gemeente zal ook mensen van buiten aantrekken. Dat is volgens hen geen probleem zolang de stad en dorpen hun DNA en groene kwaliteit behouden. Apeldoorn hoeft niet te groeien naar een grotere stad, wel naar een betere stad.

“Apeldoorn hoeft niet te groeien naar een grotere stad, wel naar een betere stad.”

“Wees trots op wat er nu al is.”

Samenleven

De jongeren maken zich zorgen over de manier waarop de politiek omgaat met ouderen en jongeren in Apeldoorn. Omzien naar elkaar is voor hen een belangrijke waarde. De gemeente mag ontmoeting meer stimuleren, bijvoorbeeld door woningen te combineren met aanvullende functies, zoals een sportschool, een collectieve tuin of een gemeenschappelijke woonkamer. Ook willen ze dat de gemeente zorgt voor voldoende betaalbare woningen en buurthuizen. Ze roepen de gemeente op om meer met jongeren in contact te komen, echt naar ze te luisteren en hun kwaliteiten te zien.

“Laat de jongeren meebeslissen! Laat de invloed zichtbaar zijn en dan groeit de betrokkenheid vanzelf.”

Gezondheid

Gezondheid is voor veel jongeren een belangrijk thema. Ze willen dat de gemeente een leidende rol op zich neemt om de gezondheid van de inwoners te stimuleren en de juiste voorwaarden te creëren. Maar dat betekent niet dat de gemeente en andere overheden alles van je mogen weten. Privacy is voor hen heel belangrijk. Daarbij hebben ze meer vertrouwen in de overheid dan in grote bedrijven die economische belangen bij gezondheidsdata hebben. Tegelijkertijd zien ze een belangrijke rol voor het bedrijfsleven als het gaat om innovatie en gezondheid. De overheid moet er daarom zijn om innovatie te stimuleren en te reguleren. Zo kan er bijvoorbeeld betere onafhankelijke informatie beschikbaar komen voor wat goed en slecht voor je is op het gebied van voeding, lichaam en mentale gezondheid. Hierdoor kunnen gezondheidsproblemen door stress of eenzaamheid worden voorkomen. Ook het stimuleren van fysieke ontmoeting is daarbij belangrijk.

Innovatie

De jongeren hebben een groot vertrouwen in innovatie. Sterker nog, technologische ontwikkelingen zijn in volle gang en niet meer weg te denken uit onze samenleving. Ook voor de problemen van nu, zullen in de toekomst door wetenschap en innovatie oplossingen worden gevonden. Zo zal er bijvoorbeeld op het vlak van duurzaamheid een hoop veranderen. De jongeren geven aan dat de gemeente bij dit complexe onderwerp de leiding moet nemen.
Volgens de jongeren zullen door innovatie ook de banen in de toekomst veranderen. Misschien houden we wel meer vrije tijd over. De introductie van een basisinkomen kan volgens hen een oplossing bieden. In dat geval is een baan een keuze in plaats van een noodzaak en werk je niet voor geld maar omdat je het echt leuk vindt. Bestaat er dan nog wel geld in de toekomst?

Rapper Dani maakte een rap met een tiental woorden die tijdens de bijeenkomst werden gezegd.