Nieuws overzicht

Netwerk Transformatoren voor Begrip

19 september 2018

Het netwerk ‘Transformatoren voor Begrip’ schakelden we in omdat Apeldoorners met een migratieachtergrond ondervertegenwoordigd waren bij de diverse bijeenkomsten.

De inwoners van Apeldoorn met een migratieachtergrond waren ondervertegenwoordigd in het participatietraject. Om ook bij deze groep ideeën over de toekomst van Apeldoorn op te halen, is het netwerk Transformatoren voor Begrip ingeschakeld. dit netwerk is opgericht om bewoners met een migratieachtergrond meer bij beleidsvorming te betrekken. Het netwerk bestaat uit 30 mensen die 15 nationaliteiten vertegenwoordigen. Zij zijn met hun achterban in gesprek gegaan over hun wensen, zorgen en ideeën voor de toekomst van Apeldoorn. bij een Toekomsttafel zijn de ideeën uitgewisseld. de gesprekken vertonen veel overlap met de andere Toekomsttafels. daarnaast zijn een aantal aanvullende ideeën opgehaald.

Identiteit en groei van Apeldoorn

Veel inwoners vinden het prettig leven in Apeldoorn. Ze omschrijven Apeldoorn als een mooie, rustige en veilige plek om te wonen. Ze waarderen de groene leefomgeving, de mooie uitzichten en de Veluwse natuur. de huizen zijn mooi en er zijn goede voorzieningen, zoals winkels, parken, musea, een bioscoop, een bibliotheek en Omnisport. Ook zijn er veel activiteiten en verenigingen, met name voor kinderen en ouderen.

Net als bij de andere Toekomsttafels kwam in deze gesprekken de vraag naar voren of Apeldoorn uit zou moeten groeien tot een stedelijke gemeente. ook hier waren de meningen verdeeld. sommigen hechten aan het dorpse karakter van Apeldoorn, waar hun kinderen veilig kunnen opgroeien. Ze vinden de huizen mooi en willen geen hoge flatgebouwen. Volgens hen mag Apeldoorn nog groener worden in de toekomst. Anderen zouden graag zien dat Apeldoorn zich meer tot een gezellige en bruisende stad.
In de binnenstad. Zij ervaren weinig sfeer op straat en willen dat er meer straatkunst komt, zoals graffiti, posters en verlichting. In de avonden mag er meer leven op straat zijn, bijvoorbeeld door winkels in de binnenstad ‘s avonds open te houden. Ook zien zij graag meer winkels in het centrum met meer variatie, bijvoorbeeld een Afrikaanse supermarkt. Ten slotte wijzen veel mensen op het belang van meer openbare toiletten in de stad.

“Apeldoorn is net een dorp.”

Samenleven en wonen in Apeldoorn

Inwoners met een migratieachtergrond vinden Apeldoorners lieve mensen. Ze merken op dat zij een andere mentaliteit hebben dan echte stedelingen. Ze zijn rustiger, minder hard en staan open voor nieuwkomers.

Wel zouden veel inwoners graag meer met elkaar samenleven. Ze maken zich zorgen over de gesegregeerde wijken in Apeldoorn en willen dat de gemeente sociale huurwoningen meer mengt met modale huishoudens. Ze geven aan dat het voor mensen met een migratieachtergrond belangrijk is om te integreren in de Apeldoornse samenleving. Als zij in een wijk wonen met mensen die allemaal hun moedertaal spreken, dan kunnen ze de Nederlandse taal en gewoontes niet leren. Ook wijzen ze erop dat het ontstaan van zwarte scholen en buurten moet worden voorkomen.

De gemeente kan volgens hen ook op andere manieren ontmoeting faciliteren, bijvoorbeeld door te investeren in huiskamers in de wijk, waar bewoners samen koffie kunnen drinken, of openbare ontmoetingsplekken om samen te barbecueën. Zo ontstaat er volgens hen meer gezelligheid in de woonwijken en gaan mensen echt samenleven. Ook zien zij een belangrijke rol voor de parken. Ze vinden dat deze beter benut kunnen worden door ze in te richten met meer voorzieningen, bijvoorbeeld speelplaatsen voor kinderen of een voetbalveldje voor jongeren. dat helpt bovendien om overlast van jongeren in de buurt te voorkomen.

Niet alleen de gemeente heeft hierin een rol. Inwoners zien ook een belangrijke verantwoordelijkheid voor zichzelf. Nieuwkomers van verschillende generaties kunnen elkaar beter ondersteunen. Zo vinden jongeren sneller hun weg in de Apeldoornse samenleving. Zij moeten ouderen, die vaak weinig netwerk hebben, helpen om activiteiten te ondernemen en de taal te leren. Tegelijkertijd moeten mensen die al wat langer in nederland zijn mensen op weg helpen die nieuw in Apeldoorn komen wonen.

Wat betreft woningbouw in Apeldoorn zouden inwoners graag zien dat de sociale woningbouw echte gezinshuizen aanbiedt, waarin grote gezinnen met veel kinderen terecht kunnen. bij sommigen is de wens aanwezig dat ook de grootouders daarbij in kunnen wonen. Een belangrijke zorg is de betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen. Sommige aanwezigen leven met het hele gezin op 60 m2. Ook voor jongeren is de beschikbaarheid van goedkope woningen een probleem.

“Apeldoorners zijn lieve mensen.”

Oud worden in Apeldoorn

Het zorgen voor ouderen is voor veel bewoners een belangrijk thema, dat in de toekomst alleen maar belangrijk wordt door de vergrijzing. Zij maken zich zorgen over de eenzaamheid onder ouderen. Initiatieven om ouderen met elkaar in contact te brengen zijn er volgens hen te weinig. Ouderen hebben behoefte aan nieuwe zingeving in hun leven en een zinvolle invulling van hun dag. De gemeente moet hen daarin faciliteren, bijvoorbeeld door activiteiten te organiseren en ouderen actief uit te nodigen.

Sommige inwoners willen dat het makkelijker wordt voor ouders om bij hun kinderen in te wonen. Voor hen is het vanzelfsprekend dat kinderen voor hun ouders zorgen als ze oud worden, net zoals ouders voor hun kinderen zorgen. Zij zouden graag zien dat de gemeente mantelzorgers financieel ondersteunt, zodat zij de zorg voor hun familie kunnen combineren met een baan. Ook zou de gemeente via een lokale campagne aandacht kunnen vragen voor een goede relatie tussen ouders en kinderen. Wanneer mensen geen familie meer hebben, zouden vrienden of buren de zorg op zich moeten nemen.

Anderen zijn voorstander van cultuursensitieve bejaardentehuizen, waar ouderen terecht kunnen zodra ze niet meer voor zichzelf kunnen zorgen. Deze moeten beter aansluiten op de behoeftes van mensen met een migratieachtergrond. Ook wijzen zij erop dat dementie een groter probleem wordt. dat vraagt om specifieke verzorging, die je niet aan kinderen over kunt laten.

“Ouderen hebben behoefte aan nieuwe zingeving in hun leven en een zinvolle invulling van hun dag.”

Onderwijs en opgroeien in Apeldoorn

Inwoners hebben veel ideeën over hoe kinderen nog prettiger op kunnen groeien in Apeldoorn. Eén van de ideeën is dat de gemeente speciale centra voor kinderen creëert, waar zij na school hun talenten kunnen ontwikkelen, zoals muziek maken, tekenen en sporten. de gemeente betaalt de lessen voor kinderen van ouders die dat niet kunnen betalen. Met name sportlessen zijn op dit moment te duur. Veel inwoners vinden dat sport voor alle kinderen beschikbaar moet zijn, zodat zij gezond op kunnen groeien.

“Maak sport betaalbaar!”

Een ander idee is dat de gemeente een ‘talent wall’ inricht in het gemeentehuis voor kinderen en volwassenen, waarop goede initiatieven uit de Apeldoornse samenleving tentoon worden gesteld. Zo worden deze initiatieven beloond en tegelijkertijd vormen ze een inspirerend voorbeeld voor anderen.
Sommige inwoners zouden graag zien dat scholen kinderen en jongeren een maatschappelijke opvoeding meegeven. Door hen kennis te laten maken met verschillende culturen en religies, ontstaat er meer acceptatie. Op die manier gaan inwoners echt met elkaar samenleven. dit is volgens hen ook belangrijk om polarisatie en radicalisering tegen te gaan.

Anderen vinden dat er meer voorzieningen in de wijken moeten komen voor de jeugd. Met name oudere jongeren hebben behoefte aan meer ontmoetingsplekken. Jeugdhonken moeten vaker open, bijvoorbeeld in de vakanties. Dit kan volgens hen ook helpen om te voorkomen dat jongeren in de criminaliteit terecht komen. dat is een groot zorgpunt van een aantal ouders, die graag zouden zien dat hier meer aandacht voor komt op scholen.

Ten slotte geven veel inwoners aan dat Apeldoorn hoger onderwijs en een universiteit aan zou moeten bieden, zodat jongeren niet hoeven te verhuizen of reizen om de opleiding te kunnen volgen die ze willen.

Werken in Apeldoorn

De inwoners geven aan dat veel nieuwkomers moeite hebben om een passende baan te vinden. Een primaire zorg is het hebben van vast werk in plaats van tijdelijke banen. Zij pleiten ervoor om nieuwkomers meer ruimte te geven voor het zoeken naar werk dat aansluit bij hun talenten en diploma’s. De gemeente moet hen hierin meer serieus nemen en in een gelijkwaardige dialoog treden over de mogelijkheden. Volgens hen moeten nieuwkomers sneller op niveau aan het werk kunnen en op de werkvloer de Nederlandse taal leren in plaats van andersom. daarbij helpt het als de gemeente financieel bijdraagt aan taallessen.

Ook zou de gemeente nieuwkomers beter voor moeten bereiden op het werken in Nederland. Ze hebben meer ondersteuning nodig, bijvoorbeeld door uitwisseling tussen werkgevers en werkzoekenden te faciliteren. Eén van de bewoners bracht het idee in dat de gemeente een bedrijf aanbiedt voor nieuwkomers, waarin zij op een laagdrempelige manier aan de slag kunnen. Zo krijgen de mensen die dat nodig hebben de tijd om te wennen aan het werken in Nederland en kunnen ze elkaar op weg helpen.

“In mijn droom heeft iedereen een baan.”

“Mijn droom voor de toekomst is een vaste baan in plaats van steeds tijdelijk werk.”

Veel inwoners zouden graag zien dat de gemeente zich ervoor inspant om meer bedrijven en toeristen naar Apeldoorn te trekken. Op die manier wordt het aanbod in werkgelegenheid groter en diverser. Een idee dat werd aangedragen is om in Apeldoorn een Europese Madurodam te maken, met alle culturen van Europa in het klein, als nieuwe toeristische trekpleister. Een aantal inwoners geeft aan dat het water in Apeldoorn beter benut kan worden voor recreatief gebruik. Niet alleen het kanaal, maar ook de meren in de omgeving lenen zich volgens hen goed voor zwemmen, varen en vissen.

Duurzaamheid, verkeer en vervoer

Veel inwoners zijn tevreden over de wegen rondom Apeldoorn. Andere steden zijn goed bereikbaar en ook in de stad is de doorstroming goed. Ze waarderen de ruime straten in Apeldoorn en vinden het belangrijk dat die behouden blijven, ook als er nieuw gebouwd wordt. Wel geven ze aan dat de straten en fietspaden beter verlicht moeten worden, met name in de herfst en de winter als het vroeg donker is.

“Ik kan het me niet veroorloven om naar de binnenstad te gaan, omdat het te duur is voor mijn gezin om er met de bus te komen.”

“Ik heb een baan op Ecofactorij moeten weigeren omdat er geen OV naartoe gaat.”

Veel inwoners geven aan dat het duur is om je te verplaatsen in Apeldoorn. de parkeerkosten zijn te hoog in het centrum en bij attracties zoals de Apenheul en Julianatoren. Door de parkeerkosten te verlagen worden deze voorzieningen beter bereikbaar voor gezinnen met een kleine portemonnee. De bewoners hebben nog liever dat het openbaar vervoer goedkoper wordt en dat de verschillende wijken en de binnenstad beter met elkaar verbonden worden. Zij denken dat veel mensen dan de auto zullen laten staan. Dit is volgens hen belangrijk om het milieu en de natuur te beschermen. Een manier om dat te bereiken is het 1 euro-kaartje terugbrengen of het aanbieden van een ov-kaart voor het hele gezin in plaats van per persoon. Ook voor ouderen zonder auto is betaalbaar openbaar vervoer van groot belang om te kunnen participeren in de Apeldoornse samenleving.